پراید مدل 83، بی رنگ ، سنددست اول، فنی کاملا سالم - آذر نیوز آنلاین