دخترکان خوشزبان روستاهای آذربایجان شرقی، در زلزله امروز جانشان را دست دادند، تا آرزوهایشان برای داشت
ریحانه - زهرای - قصه‌های - کندیمیز - خداحافظ -