پا چنبری شرایطی است که در آن یک کف پا یا هر دو کف پاهای نوزاد به نظر می رسد که در داخل مچ پا چرخیده است. پا به سمت پایین و به سمت داخل و کف پاها روبروی یکدیگر هستند. اصطلاح پزشکی پا چنبری تالیپس اکینوواروس (TEV) یا تالیپس اکینوواروس مادرزادی (CTEV) است. در 50% موارد، هر دو پا درگ
درمان - چنبری - راهنمایی -