مدافع ایرانی فصل گذشته صنعت نفت تصمیم گرفته در لیگ عراق به فوتبالش ادامه دهد.
هخامنش - داشتم - تراکتور - پیشنهادی - پرتابم -