جستجوی نمی‌خواهد

نمی خواهد خدا بازیچه دست - نمی خواهد خدا بازیچه - نمیخواهد مرا - نمی خواهد متن - شعر نمی خواهد - نمیخواهد خدا -