سی تی ویرچوال لارینگو برونکوسکوپی چیست؟ برونکوسکوپی روشی است که پزشک توسط آن می تواند مجاری هوا را مورد بررسی قرار دهد. پزشک با لوله ای به اسم برونکوسکوپ از طریق بینی یا دهان، حلق و ریه ها را بررسی می کند. برونکوسکوپ از مواد انعطاف پذیر ساخته شده که در انتهای آن یک منبع نور و یک
ویرچوال - لارینگو - راهنمایی -