جستجوی عجولانه

عجولانه به انگلیسی - عجولانه در جدول - عجولانه تصمیم گرفتن - عجولانه قضاوت نکن - عجولانه یعنی چه - عجولانه قضاوت نکنیم - تصمیم عجولانه - تصمیمات عجولانه - معنی عجولانه - مترادف عجولانه -