پروجا به دنبال تمدید قرارداد ستاره‌هایش/ لئون، دچکو و آتاناسویچ می‌مانند