پس از اینکه ارتش آمریکا هرگونه انجام حمله هوایی در لیبی را تکذیب کرد اینکه چه طرفی به منطقه ای در اطراف شهر اوباری لیبی حمله کرده است به معما تبدیل شد.