بیانیه شورای امنیت، این عملیات تروریستی را موهن و بزدلانه خوانده و خواهان محاکمه عاملین و حامیان آنها شده است. ...