امید نورافکن در شروع مسابقه نمایشی فیزیکی و محکم داشت. ...