جهاد تمدّنی جوانان/ 100 حاشیه بر بیانیه گام دوم انقلاب ...