استخدام اعضای هیات علمی(مهندسی کامپیوتر،مهندسی معماری،مدیریت) ...