سارا سندرز: ترامپ اقدام اجرایی دیگری نیز شامل اعلام وضعیت اضطراری اتخاذ خواهد کرد تا بحران انسانی و امنیت ملی در مرز را متوقف کند. ...