به گفته پلیس، وقوع نزاع میان دو نفر از مسافران منجر به این حادثه شده است. ...