جنایت زاهدان مردم را به ایستادگی در برابر دشمن مصمم‌تر می‌کند ...