22 بهمن امسال «سجده شکر ملّی» به درگاه الهی و هشداری جانانه به «کم‌گذاران» بود ...