در پی وقوع حمله با اسید در متروی شهر پاریس، یک نفر به شدت مجروح شد. ...