پس از اینکه ارتش آمریکا هرگونه انجام حمله هوایی در لیبی را تکذیب کرد اینکه چه طرفی به منطقه ای در اطراف شهر اوباری لیبی حمله کرده است به معما تبدیل شد ...