«برنی سندرز» هم وارد کارزار انتخاباتی 2020 آمریکا می‌شود ...