من در نشست خبری متوجه شدم و نوید محمدزاده چیزی به من نگفته بود؛ هر بازیگری دیپلماسی برای کار خودش دارد ممکن است این تصمیم هم تصمیم درستی باشد که او سا ...