ظریفی نبود تا به ایشان بگوید شما اگر اهل جنگیدن و مُردن و ایران پس گرفتن بودید در 57 جلوتر از «پهلوی‌تان» تا عمق لس‌آنجلس و پاریس و لندن نمی‌گریختید. ...