عضو مجمع تشخیص: شورای نگهبان انطباق پالرمو با شرع و قانون اساسی را تایید کرده ...