ریشه‌یابی اشعاری مانند مولودی «داره می‌ریزه »/ برای سروده‌های آئینی سیلی می‌خوردیم ...