نمایشگاه کتاب تهران 16 میلیارد هزینه داشت؛ 9 میلیارد درآمد ...