نشست کارگروه مشترک ایران و فدراسیون روسیه آغاز شد ...