رئیس‌جمهور و وزرا باید مرداد ماه گزارش عملکرد خود را ارائه دهند ...