هشدار ازبکستان به اتباع این کشور در مورد سفر به ایالت «بیهار» هند ...