عکاس انگلیسی گفت: من وظیفه داشتم که از نقطه نظر انسانی به این مساله نگاه کنم زیرا این جریان در رسانه های جهان به شکل دیگری نشان داده شده و با انحراف مواجه است. اربعین در رسانه های جهان بایکوت شده و فق ...