به گزارش خبرنگار رسانه خبرگزاری تهران پرس، نشست آموزشی تخصصی «بررسی راه‌کارهای مقابله با خبر جعلی برای معاونت سیاسی صداوسیما» در اداره پژوهش‌های خبری ...