امام صادق علیه السلام در ارتباط با آیه 269 بقره توضیح می دهند. ...