تاکید‌ابتکار بر عزم‌دولت در‌مقابل‌با آسیب‌های‌اجتماعی ...