قرار‌نیست دولت‌وارد رقابت با‌بنگاه‌های‌خصوصی شود ...