یکی از فرقه‌های یهودی عینکی را برای مردان هوسباز طراحی کرده‌اند که دید را تار می‌کند و فرد زنانی را که پوشش مناسبی ندارند، تار می‌بیند. ...