دعوا کردن با همسر یکی از اتفاقات رایج اما ناخوشایند است که برای همه متاهل ها رخ می‌دهد. اما شاید بسیاری از افراد ندانند در حین دعوا چگونه باید همسر خود را آرام کنند. ...