دکتر شریعتی پدیده نسل ما بود/ این روح ناآرام با همسرش پوران آرامش داشت ...