شاهدان عینی از حمله با خودرو به تظاهرات کنندگان فرانسوی خبر دادند. ...