شاید بسیاری از مادران باردار تصور کنند چون همیشه سیگار می کشند بنابراین اکنون و در شرایط بارداری نیز باید به سیگار کشیدن خود ادامه دهند اما با این کار خود بلایی جبران ناپذیر سر جنین خود می آورند. ...