یک وکیل دادگستری در رابطه با علت وقوع نزاع‌ها و دعاوی منجر به تشکیل پرونده‌های کثیر قضائی، گفت: مهمترین بحث تأثیر گذار در رواج خشونت به ریختن تابوی خش ...