تهران کوی هفدهم شهریور - 5000هزار متر زمین آماده انتقال با سند شش دانگ آماده به جواز بهر خیابان اصلی در ملارد کرج با موقعیت عالی برای ساخت قیمت: ...