کرج گلشهر - قفس کوچکتر کاملا نو هستش و 3 عدد قفس بزرگتر تقریبا یک ماه استفاده شدن ( چون پرنده ها آزاد هستن ) هر کدام به مبلغ 70/000 تومان و قیمت چرخ و ...