شرکت فرانتلاین: هرگونه قرارداد جدید در خلیج فارس با حداکثر درجه هشدار خواهد بود ...