تهران ابوذر - سایز٤١به ٤٢هم میخوره بنظرم از المان خریداری شده قیمتش الان ١٧٠٠است با یورو سایز پام نیس نپوشیدم نونو مناسب هدیه قیمت فقط ٦٠٠هزار تومن قی ...