تهران - ایرنا - «گیر پدرسون» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز شنبه گفت :توافق نهایی درخصوص تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه حاصل نشده ولی روند تشکیل این کمیته با پیشرفت های ملموسی همراه بوده است ...