وقتی آبه و پدرش سال 1362 برای میانجیگری میان ایران و عراق به تهران آمدند. ...