کیفرخواست متهمان پرونده قتل عمدی «علیرضا شیرمحمدعلی» صادر شد ...