آمار نشان می‌دهد؛ از میان خانوار‌هایی که زنان سرپرست آن‌ها هستند 30 درصد و خانوار‌هایی دارای سرپرست مرد 13.6 درصد دچار فقر هستند. ...