12 هزار دختر بازمانده از تحصیل سیستان و بلوچستان جذب کلاس درس شدند ...