سرمایه‌گذاری 650 میلیارد تومانی امداد برای راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی ...