انتخابی درون اردویی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان با حضور بنا برگزار شد ...